Monty 230 Hydra 2003 Trials

5/5 (1 Reviews)
MSRP : $1099.00


Product DescriptionReview Options:  Sorted by Latest Review | Sort by Best Rating

Reviews 1 - 1 (1 Reviews Total)

User Reviews

Overall Rating:5
Value Rating:5
Submitted by ido vered from israel

Date Reviewed: June 9, 2003

Strengths:    äëì

Weaknesses:    àéï ìàåôðééí äàìä çåìùåú

Bottom Line:   
÷éöø àåôðééí èåáåú ø÷ çáì ùáçééí ìà òìéúé òìéäí åðéñéúé àåúí àæ àéï ìé îåùâ àéê äí åìà äéä îæé÷ ìé àí äéä ìé îñôé÷ ëñó ëãé ì÷ðåú àåúí. èåá àîøå ìé ìëúåá éåúø î -50 îéìéí àæ àðé éçøèè ìëí àú äîåç äéåí àëìúé ìé áðçú ááå÷ø åàæ äìëúé ìáéú ñôø ìùòúééí åçæøúé åäìëúé ì÷ôåõ ÷öè òí äàåôðééí åãéáøúé òí çáø åòëùéå àðé îåöà àú òöîé øåùí àú äùèåéåú äàìå

Expand full review >>

Favorite Trail:   trail

Duration Product Used:   Tested or demo'ed only

Price Paid:    $800.00

Similar Products Used:   ìà


Reviews 1 - 1 (1 Reviews Total)

Review Options:  Sorted by Latest Review | Sort by Best Rating